Loading

ลองดูภูมิใจ

ภูมิใจ คืออะไร?

ภูมิใจ(Poomjai) คือ แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับ ผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการขายสินค้าของตนเองไปยัง “ประเทศจีน”

ภาระกิจภูมิใจ

ข้อมูลผู้ซื้อปลายทาง